Adressen
Pfarreirat
P.O. Box
1731 Ependes
026 436 33 03